Ako ne 4etete kirilitsa, vizhte syshtiq tekst po-dolu sled reda sys zvezdi4ki:*************

 

ТРЕВОГА! ТРЕВОГА! ТРЕВОГА!

БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Е В КОМАКОРУМПИРАНА ВЛАСТ, МАФИЯ, ГЕНОЦИД!

Днес в България се шири бедност, отчаяние, апатия, несигурност и необуздана, жестока престъпност. Днес българинът няма доверие на собствената си държава. Днес българинът няма гарантирано право на живот и достойнство, право на здраве и спокойни старини. Днес българинът няма сигурност, нито в собствената си държава, нито в собствения си дом!

Кой е виновен?! – Виновни няма!

Днес цялата държавна власт нито произтича, нито се осъществява от народа! Днес държавата не принадлежи на българските граждани! Днес, наложената политическа и избирателна система произвеждат управление, което не е нито по волята, нито за интересите на народа! Днес исконното човешко и гражданско право на избор е само хазарт в полза на олигархията!

Кой е виновен?! – Виновни няма!

Осемнадесет години!!! д а в а х м е ВЛАСТ:

 - За да бъде “Времето наше”;

- За да има “Сполука за България”;

- За да дойде “Новото време”;

- За да сме в НАТО и ЕС…!

 

Давахме ВЛАСТ на Филип, на Жан и на Иван, на Симеон, на Сергей и на Доган!

Давахме ВЛАСТ на партии, коалиции, лидери-месии за да има демокрация, за да има справедливост, свобода и благоденствие !

Давахме власт безропотно, търпеливо и с надежда!

И ПОЛУЧИХМЕ… КАКВО?

РАЗРУХА, НЕПОНОСИМА БЕДНОСТ, УНИЖЕНИЕ, Г Е Н О Ц И Д !!!

Кой е виновен?!?!?! Този, който преяжда от власт?

Или този, който дава без да има право да контролира и да отнема когато има опасност от преяждане? Робовладелецът или смиреният роб?

 

Днес българската държава, българското общество е в КОМА!

Кой ще ни спаси???

 

Старите партийни мутри - тези, който съсипаха и ограбиха България?!!!

“Нови” партии и партийни коалиции в състава на сега действащата стара, престара партийно-идеологическа политическа система и управление с нейните от векове действуващи закони?!!!

Или пък “нови” лидери-супермени - месии?!!!

 

Ето, днес отново старите-нови както и новите-стари политически партии отново се боричкат за властовия кокал. Едните захапали здраво не пускат, другите с лиги потекли заплашват с предсрочни избори!!!

А халът на българина все същият - от зле по-зле! До кога?

Едно е от ясно по-ясно скъпи приятели, както е казал Остап Бендер (героят на Илф и Петров от 'Дванадесетте стола', 'Златният телец', ...), "Спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се"...

Стига да направим тези усилия!

Затова спасението на българската държава, на българското общество е в самите НАС - тези, които даваме право на някой да властвува над нас! Тези, на които Господ е дал способността да ИЗБИРАМЕ! Да избираме живот свободен или живот в робство!

 

Днес всеки родолюбец, всеки гражданин на България, който има достойнство и чест трябва да осъзнае, че действащата партийно-идеологическа политическа система на управление и нейното клониране е пагубна за българското общество, за българската държава, за българските граждани!

 

Формулата на спасението е само една – РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ:

- активно функциониращо самоорганизиращо се гражданско общество;

- абсолютно равноправие и равнопоставеност при формиране на политическите субекти;

- държава на гражданите с открито и обществено контролирано управление;

- свободно и пряко избираемо, подлежащо на отзоваване гражданско представителство в законодателната институция на българското общество;

- ясно формулирана и безапелационно заявена Отечествена кауза на българите;

- дългосрочна и ресурсно обезпечена национална стратегия за развитие.

 

Пътят?!?!?!?!?!

 

Затова НИЕ, инициаторите и създателите на проекта Съюз на избирателите в България (Национален електорален съюз) предлагаме и Ви призоваваме спешно към такава дискусия през месец май 2008 г. в град Стара Загора.

 

Крайно време е да се разбере, че мълчанието е разруха, равнодушието е предателство, а търпението е гибел!

 

Очакваме с нетърпение вашето съгласие, мнения и предложения по телефона – 0898 417 498 и на

email: izbirateli@dir.bg, m.kozarev@abv.bg

 

ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ!

 

С уважение и голяма надежда: Марин Станев – Председател на Съюза на българските избиратели

 

  

****************************************************************************************

TREVOGA! TREVOGA! TREVOGA!

BYLGARSKATA DYRZhAVA E V KOMAKORUMPIRANA VLAST, MAFIIa, GENOCID!

Dnes v Bylgariia se shiri bednost, otchaianie, apatiia, nesigurnost i neobuzdana, zhestoka prestypnost. Dnes bylgarinyt niama doverie na sobstvenata si dyrzhava. Dnes bylgarinyt niama garantirano pravo na zhivot i dostojnstvo, pravo na zdrave i spokojni starini. Dnes bylgarinyt niama sigurnost, nito v sobstvenata si dyrzhava, nito v sobstveniia si dom!

Koj e vinoven?! – Vinovni niama!

Dnes cialata dyrzhavna vlast nito proizticha, nito se osyshtestviava ot naroda! Dnes dyrzhavata ne prinadlezhi na bylgarskite grazhdani! Dnes, nalozhenata politicheska i izbiratelna sistema proizvezhdat upravlenie, koeto ne e nito po voliata, nito za interesite na naroda! Dnes iskonnoto choveshko i grazhdansko pravo na izbor e samo hazart v polza na oligarhiiata!

Koj e vinoven?! – Vinovni niama!

Osemnadeset godini!!! d a v a h m e VLAST:

 - Za da byde “Vremeto nashe”;

- Za da ima “Spoluka za Bylgariia”;

- Za da dojde “Novoto vreme”;

- Za da sme v NATO i ES…! 

Davahme VLAST na Filip, na Zhan i na Ivan, na Simeon, na Sergej i na Dogan!

Davahme VLAST na partii, koalicii, lideri-mesii za da ima demokraciia, za da ima spravedlivost, svoboda i blagodenstvie !

Davahme vlast bezropotno, tyrpelivo i s nadezhda!

I POLUChIHME… KAKVO?

RAZRUHA, NEPONOSIMA BEDNOST, UNIZhENIE, G E N O C I D !!!

Koj e vinoven?!?!?! Tozi, kojto preiazhda ot vlast?

Ili tozi, kojto dava bez da ima pravo da kontrolira i da otnema kogato ima opasnost ot preiazhdane? Robovladelecyt ili smireniiat rob?

 

Dnes bylgarskata dyrzhava, bylgarskoto obshtestvo e v KOMA!

Koj shte ni spasi???


 

Starite partijni mutri - tezi, kojto sysipaha i ograbiha Bylgariia?!!!

“Novi” partii i partijni koalicii v systava na sega dejstvashtata stara, prestara partijno-ideologicheska politicheska sistema i upravlenie s nejnite ot vekove dejstvuvashti zakoni?!!!

Ili pyk “novi” lideri-supermeni - mesii?!!! 

Eto, dnes otnovo starite-novi kakto i novite-stari politicheski partii otnovo se borichkat za vlastoviia kokal. Ednite zahapali zdravo ne puskat, drugite s ligi potekli zaplashvat s predsrochni izbori!!!

A halyt na bylgarina vse syshtiiat - ot zle po-zle! Do koga?

Edno e ot iasno po-iasno skypi priiateli, kakto e kazal Ostap Bender (geroiat na Ilf i Petrov ot 'Dvanadesette stola', 'Zlatniiat telec', ...), "Spasenieto na daveshtite se e v rycete na samite daveshti se"...

Stiga da napravim tezi usiliia!

Zatova spasenieto na bylgarskata dyrzhava, na bylgarskoto obshtestvo e v samite NAS - tezi, koito davame pravo na niakoj da vlastvuva nad nas! Tezi, na koito Gospod e dal sposobnostta da IZBIRAME! Da izbirame zhivot svoboden ili zhivot v robstvo!


 

Dnes vseki rodoliubec, vseki grazhdanin na Bylgariia, kojto ima dostojnstvo i chest triabva da osyznae, che dejstvashtata partijno-ideologicheska politicheska sistema na upravlenie i nejnoto klonirane e pagubna za bylgarskoto obshtestvo, za bylgarskata dyrzhava, za bylgarskite grazhdani!


 

Formulata na spasenieto e samo edna – REALNA DEMOKRACIIa:

- aktivno funkcionirashto samoorganizirashto se grazhdansko obshtestvo;

- absoliutno ravnopravie i ravnopostavenost pri formirane na politicheskite subekti;

- dyrzhava na grazhdanite s otkrito i obshtestveno kontrolirano upravlenie;

- svobodno i priako izbiraemo, podlezhashto na otzovavane grazhdansko predstavitelstvo v zakonodatelnata instituciia na bylgarskoto obshtestvo;

- iasno formulirana i bezapelacionno zaiavena Otechestvena kauza na bylgarite;

- dylgosrochna i resursno obezpechena nacionalna strategiia za razvitie. 

Pytiat?!?!?!?!?!


 

Zatova NIE, iniciatorite i syzdatelite na proekta Syiuz na izbiratelite v Bylgariia (Nacionalen elektoralen syiuz) predlagame i Vi prizovavame speshno kym takava diskusiia prez mesec maj 2008 g. v grad Stara Zagora.


 

Krajno vreme e da se razbere, che mylchanieto e razruha, ravnodushieto e predatelstvo, a tyrpenieto e gibel!


 

Ochakvame s netyrpenie vasheto syglasie, mneniia i predlozheniia po telefona – 0898 417 498 i na

email: izbirateli@dir.bg, m.kozarev@abv.bg


 

DA SI VYRNEM DYRZhAVATA NA GRAZhDANITE! 

S uvazhenie i goliama nadezhda: Marin Stanev – Predsedatel na Syiuza na bylgarskite izbirateli