Текстообработка, ПРИМЕРИ

 

Услуги оn-line
 
  сканиран РЪКОПИСЕН ОРИГИНАЛ
e1a
обработеният ДОКУМЕНТ
e1a
topsign сканиран ПЕЧАТЕН ОРИГИНАЛ
e1b
обработеният ДОКУМЕНТ
e1b
topsign сканиран РЪКОПИСЕН ОРИГИНАЛ
e2
обработеният ДОКУМЕНТ
e2
topsign
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА СТАТИИТЕ В СПИСАНИЕТО

1. Приемат се статии на български, руски или английски език.
2. Структурата на статията трябва да има следните основни раздели: Въведение, Предпоставки и средства за решение на проблема, Решение на разглеждания проблем, Заключение, Литература

Указаната структура се явява само примерна. Във всеки случай е задължително наличието на началните и заключителни компоненти, т.е. Въведение, Заключение и Литература.
3. Текстът да е отпечатан контрастно (в два- екземпляра на лазерен принтер) на стандартен лист хартия формат А4 (210 х 297 мм), в две колонки (по 80 мм) с полета: отгоре - 25 мм, отдолу - 20 мм; отляво - 30 мм, отдясно - 15 мм, а разстоянието между колоните да бъде 5 мм. Обемът на статията не трябва да превишава 6 страници, включително илюстрациите и библиографията. На листите да не се поставя рамка. Авторите следва да изпратят дискета HD 3.14" формат DOS със запис на статията, използвайки програмен редактор MS Word (версии 7/8/9 - MS Office 95/97/2000) или в краен случай във формат RTF, като използват шрифт Тimes New Roman (за символите - Symbol), размер 10 pt и интервал между редовете 1. На етикета на дискетата да се напишат името на първия автор и името на файла.
4. Уравненията и формулите да бъдат написани на отделни редове - със съответната номерация. Номерата на формулите да се изписват с цифра - в десния край на реда в малки скоби (...). Формулите се изпълняват (Bold). Степенните показатели, индексите се изпълняват по-малки от основните знаци. Съкращенията, използвани в статията, да бъдат общоприети и разбираеми. Да се използва международната система за мерни единици (SI - система).
5. Всички чертежи, фигури и снимки се означават от долната страна като фигури, съкратено "Фиг....", като се използва шрифт 9 pt, Bold. Те трябва да са прецизно направени, да бъдат ясни и контрастни (годни за репродуциране). Фигурите да не са цветни, а само черно-бели или в степени на сиво (до 255 степени на сиво). Ако се използват графичните инструменти на Word, Excel, PowerPoint и др. е задължително отделните елементи на графичния обект да се групират. Когато графичният обект се получава чрез използването на друг програмен продукт, като Excel, Matlab, Autocad и др., той да се импортира в Word чрез графичен файл или като картинка (Edit Paste Special - Picture или Bitmap), а не като OLE обект.
6. Имената на авторите, цитирани в текста, се пишат на оригиналния език.
7. Таблиците трябва да имат заглавие и собствен пореден номер, в горния десен край, (т.е. не обща номерация с фигурите) - "Таблица ..." (да се използва шрифт 9 pt, Bold), а също така и означение на дименсиите.
8. Заглавието на статията (на български език) да бъде изписано с главни букви, без подчертаване, с удебелен шрифт (11 pt, Bold) и разположено на 25 мм от горния край на страницата. Под него, през един ред, да се напише заглавието на статията на английски език - без подчертаване и без удебеляване (11 pt). Имената на автора (авторите) се поставят под заглавието, изписано на английски език, като: собственото и бащиното име се изписват с инициал, а фамилното име - изцяло (например: В. Н. МИТЕВ1, К. В. ПЕТРОВ2). Да не се изписват звания и титли. Разполагат се на един празен ред под заглавието и се изписват с удебелен шрифт. Под имената на авторите се изписва името на ВУЗ, института или фирмата, където работи съответният автор, като се посочва града, а при необходимост и държавата - например: Българска академия на науките1, Технически университет- Варна2.
9. Трите имена на авторите с научните им звания и степени, както и местоработата им - с точния адрес за кореспонденция, се изписват в края на статията под рубриката "За контакти:". Посочват се още телефон, факс и e-mail, а също така пощенски и телефонен код.
10. Между заглавието и текста на статията се оставят два празни реда. Подзаглавията, ако има такива, се отделят с два празни редa от предходния текст.
11. Номерирането на страниците на представената за публикуване статия да става с молив в долния ляв ъгъл на бялото поле.
12. Към всяка статия да има "Ключови думи:", "Key words" (от 3 до 6) - на български и английски език.
13. Анотацията ("Abstract") към всяка статия трябва да бъде на български и английски език - в обем не повече от 100 думи, като се разполага непосредствено преди текста на статията (вж. фиг. за графическото оформление на статията). В анотацията се посочват целта и обема на изследването, основните данни за използваната методика, получените резултати и изводите.
14. Литературните източници, цитирани в текста, се означават с цифра, поставена в квадратни скоби [...]. Литературата, посочена в края на статията се изписва съгласно стандарта на библиографското описание. Номерацията да е с арабски цифри.

Данните в библиографското описание се подреждат по следния начин:
Статия от списание:
Автор/и/. Името на първия автор се дава в инверсия. Заглавие на статията - Заглавие на списанието, том, година на издаване, № на книжката, страници /от - до/.
Пример: Sullivan Tomas J. and Kenrick S. Thompson, Family - Related Problems, Social Problems New York, Amer. J. 12, 1988, No.2, pp.65-99 Петров С. Проблеми на професионалното образование. - Педагогически преглед, т.12, 1995, № 3, стр.26-31
Книга: Автор/и/. Заглавие. Подзаглавни данни. Място на издаване, издателство, година на издаване. Общ брой страници на книгата. Пример: Младенов, М. и др. Периферни устройства за персонални компютри. С., Техника, 1987. 225 с. Публикации от сборник: Автор/и/. Заглавие. - В: /за латиница - 1п: /. Заглавие на сборника. Място на издаване, година на издаване, страници /от - до/.

15. Статиите, изпращани по пощата, да не се прегъват! В плика да се постави и съответната дискета с изписани реквизити, съгласно т.3 от тези изисквания. Авторите носят отговорност за грешки (по същество) в текста, фигурите и анотацията, а също така и за прецизността на превода на английски език. Статиите се отпечатват на езика, на който са представени. Авторите носят отговорност за оригиналността на съдържанието на статиите. Разпечатката на статиите и приложенията към тях не се връщат на авторите. Авторите се подписват на гърба на последната страница на предоставената разпечатка.  

 
topsign ОРИГИНАЛ
e3
обработеният, съгласно изискванията, ДОКУМЕНТ
e4