Студентски разработки, които може да ползвате като пример, шаблон, основа или информация за Вашите курсови задачи
пълнотекстовo публикувани дипломни/курсови работи, реферати, доклади, есета, казуси и т. н.; може да прочетете on-line всяка от темите, която Ви интерисува, само като кликнете върху заглавието! ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ

ПРОВАЛът от Дао-то на SEO

Последнa актуализация: 26.01.2009  Dir.bg

OMETEO 


2007

1996
Вижте нашето участие във Фото Форум!


Разработки, които може да закупете оn-line веднага


Информатика, примери MS Access (изтеглете безплатно)


Текстообработка on-line


Изчислете оn-line законна лихва на база ОЛП по БНБ


Издадени книги, четете оn-line


Директни връзки


:) 

n! 

L! 

eu! 

ou! 

w! 

+! 

+? 


 
 
Adobe Reader - Програмен продукт за разглеждане на документи в PDF формат   get_adobe_reader  
 


2011051 Казус по Управление на смесени фирми (СИРМА ГРУП АД), Решение   +   Казус по Управление на смесени фирми (СИРМА ГРУП АД), Задание
    • Раздел I:   ВСУ *Черноризец Храбър*

1010201 Стратегия за разширяване на пазарното присъствие
1010202 Стратегии в управлението на фирмата  +   Приложение  +   Експозе
1010203 Култура и масови комуникации – аксеологични проблеми
1010204 Регионални инвестиционни приоритети в развитието на Варненска област   +   Автореферат
1010205 Управлението на Държавното обществено осигуряване — политика на баланс между държавните и обществените интереси
1010206 Психология на рекламните комуникации. Мотивационни и психоаналитични теории
1010207 Психологическа характеристика на изкуството да се помага   +   Приложение
1010208 Социална интеграция и професионална реализация на лицата с увреждания на трудовия пазар   +   Приложение
2010202 Човек и гражданин
2010203 Публичната комуникация в България
2010205 Правова държава
2010206 Глобализация на световните комуникации
2010207 Организация и управление на Дом за медико-социални грижи за деца1
2010208 Организация и управление на Дом за медико-социални грижи за деца2
2010209 Правата на човека
2010210 Начин на живот и обучение на децата със специални нужди
2010211 Конституционни гаранции за правата на човека
2010212 Регионална политика за устойчиво развитие в България
2010213 Априлско въстание — 1876 година
2010214 Доклад за проведен преддипломен стаж в Дом "Гаврош"
2010215 Работа с деца със специални нужди
2010216 Курсова работа по народно поетично творчество на тема: "Песни за Момчил"
2010217 Курсова работа по ПАКЕТИ ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ - I част
2010218 Обществено мнение и връзки с обществеността
2010219 Творчески портрет на хореографа Йовчо Георгиев и приноса му за създаване на изпълнителски кадри в СМУ "Филип Кутев" гр. Котел
2010220 Курсова работа по основи на управлението   +   Приложение
2010224 Курсова работа по планиране и прогнозиране
2010225 Методика за разработване на анализ на конкуренцията
2010226 Европейската интеграция и устойчивото развитие в Република България
2010227 Стефан Стамболов и неговата представа за цената на Модернизацията
2010228 Анализ на Национална стратегия за развитие на високите технологии в България   +   Приложение
2010229 Анализ на единна национална стратегия за противодействие на престъпността   +   Приложение
2010230 Инвестиционни източници. Вьншни източници за финансиране на инвестициите
2010231 Тест за сделки с недвижими имоти. Анализ на търсенето и предлагането на жилища в гр. Варна
2010232 Конституция от 1910 г. за Босна и Херцеговина
2010233 Подбор на персонала — същност и значение, основни изисквания
2010234 Понятие за автоматизирани системи за управление
2010235 Анализ и оценка на бизнес позициите на фирма ЗИЕСТО АД — гр. Варна
2010236 Независимостта на масмедиите и фактори на зависимост. Скритите действащи лица в процеса «отражение-публикуване»
2010237 Мотивация на персонала — основна функция за ефективен мениджмънт
2010238 Маркетингово проучване  +   Приложение
2010239 Иван Хаджийски като народопсихолог
2010240 Контролно-пропускателни технически средства - предназначение и видове
2010241 Закрила на деца, лишени от родителска грижа
2010251 Начин на живот и обучение на децата със специални нужди
2010252 Курсова работа по мениджмънт на социалните и здравни фондове
    • Раздел II: ИУ Варна, ТУ Варна

1010101 Себестойност на произвежданата продукция в КП „Птицекланица“ – гр. Първомай
1010102 Себестойност на произвежданата продукция
1010103 Себестойност на продукцията, произвеждана в млекопреработвателно предприятие „Сердика 90“ АД – Добрич
1010104 Рентабилността на произвежданата продукция и възможности за повишаването й в КП „Птицекланица“, гр. Първомай
1010105 Маркетингово проучване на потребителските нагласи към чуждоезиковото обучение в училища Европа
1010106 Продуктово-пазарна стратегия
1010301 Стратегическо планиране във фирма „Метал“ АД — Варна
1010302 Еднотактен импулсен преобразувател
1010303 Разработване на лабораторно упражнение за изследване на система за автоматично регулиране на усилването на сигнали в линийния тракт
1010304 Кинематичен анализ на Хексапод роботи
1010305 Автомат за дозиране на насипни материали
1010306 Проектиране на хидравлично задвижване на водолазен катер   +   Приложение  +   Титулна страница
1010307 Проектиране на енергетична уредба на 15 000 tdw сухотоварен многоцелеви кораб   +   Съдържание  +   Приложение  +   Титулна страница
1010321 Безразрушителен контрол в системата на транспортното и стационарно турбинно енергетично оборудване   +   Приложение 1   +   Приложение 2   +   Приложение 4А   +   Приложение 4Б   +   Приложение 6   +   Приложение 7   +   Приложение 8   +   Титулна страница
2010101 Организация и технология на обслужването в хотел HOTEL
2010102 Методи на управление на качеството, приложими за производството на електрически одеала в ЗИЕСТО АД гр. Варна
2010103 Управление на персонала, Kурсова работа по Международен мениджмънт
2010104 Управленски решения, Kурсова работа по Международен мениджмънт
2010105 Курсов проект по БАЗИ ДАННИ
2010106 Преходът в България и критериите за членство в ЕС
2010107 Маркетингов план
2010110 Социологически анализ на безработицата
2010111 Организация на технологията на производство и обслужване в ресторант RESTAURANT
2010112 Организация и техника на счетоводството
2010113 Курсова работа по икономическа социология
2010118 Търговски дружества у нас
2010119 Обединяване на търговските дружества
2010120 Курсов проект по маркетингови изследвания, Статистика и иконометрия
2010137 Банковата платежна практика у нас
2010302 Проектиране на паротурбинен агрегат
 
    • Раздел III:

1010601 Стопанско развитие на българските черноморски градове през XIII—XIV век
1010702 Митническо обслужване на юридически лица
1010801 Ролята на творческите игри за развитие на познавателната активност у 5-6 годишните децa
1010802 Социално-психологически проблеми на интеграцията на зрително затруднени деца
1010901 Проблеми и перспективи на морския транспорт и пристанищата в света и в България
1020101 Информационни системи
1020102 Управление на човешките ресурси
1020103 Анализ на финансовото състояние на Астика АД, Хасково
1020104 Анализ на финансовото състояние на фирма
1030302 Туристически пазари и борси — среща на търсене и предлагане
1030303 Храни на бъдещето: Соя и соеви продукти
2010601 Анализ на рекламата на The Famous Grouse
2010901 Неумиращият ужас
2010902 Анализ на операторската работа на Радослав Спасов във филма «И дойде денят»
2010903 Произход на светлината и психологическото въздействие на цветовете върху човека
 
    • Раздел IV:

1010401 Изследване на надеждността на комутационната и защитна апаратура в корабните електроразпределителни устройства
1010403 Изследване интензификацията на топлообмена в корабните топлообменни апарати посредством турбулизация на потока
1010404 Импулсен захранващ източник — 100 W
1010405 Опит за анализ на техническата експлоатация на двигател K6Z 57/80C на м/т «Панега» с изискванията на фирмената документация и изследванията на ИВТ

Ако желаете да ползвате материали от нашата библиотека, които не са директно достъпни, може да се свържете се с нас: e-mail:  office@ometeo.com   GSM:  088 6 90 70 90